HABO DISCGOLF

Årsmöte 2024

Medlemmar i föreningen kallas till årsmöte för Habo Discgolf.

Plats: Habo sporthall, klubbrummet
Tid: Torsdag 8 februari kl. 18:45
Anmälan: Ej krav men önskvärt, senast 5 februari (info@habodiscgolf.se)

Styrelsen vill med den här kallelsen hälsa föreningens medlemmar välkomna till årsmöte. Det kommer bjudas på enkelt fika med smörgås och kaffe.

Om du som medlem har en fråga att lyfta på årsmötet behöver denna komma styrelsen tillhanda skriftligt, senast 1 februari. Förslaget kallas för motion och det ska innehålla en beskrivning av din fråga samt avslutas med ditt konkreta förslag. Ex: Kalle Andersson föreslår att årsmötet beslutar om gratis läsk på banan varje vardag 2023.

 1. Mötet öppnas
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av protokolljusterare att jämte ordförande justera protokollet
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2023
 8. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2023
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen avser
 10. Fråga om namnbyte på föreningen och medföljande ändring av stadgar
 11. Fastställande av medlemsavgifter 2024
 12. Val av
  1. Föreningens ordförande för en tid av ett år
  2. Övriga ledamöter i styrelsen (fyra-sex personer) för en tid av ett år
 13. Verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret
 14. Övriga frågor/Inkomna motioner
 15. Mötet avslutas